RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest House Factory

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest House Factory z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 24, tel.: 570-888-655.

 2. Inspektorem ochrony danych w House Factory jest Pan Robert Kornecki tel. 570-888-655 , rkornecki@house-factory.pl

 3. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.

 4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ogólnego rozporządzenia.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. kancelariom notarialnym, doradcom kredytowym.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  – dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

  – sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

  – ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych House Factory, ul. Piotrkowska 24, 90-269 Łódź w celu przedstawienia oferty. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.

House Factory
ul. Piotrkowska 24
90-269 Łódź

Zadzwoń
570888655
570888544

Napisz
Mail - biuro@house-factory.pl

Obserwuj